Fontenehus Norge: 20 fontenehus i 2020 I.h.t. Lov om helse og omsorgstjenester i kommunene (fra 2012) har kommunene plikt til å etablere faglig forsvarlige rehabiliteringstjenester til mennesker med psykiske helseproblemer. Fontenehus Norge mener at begrepet «faglig forsvarlig» omfatter mer enn det de fleste kommuner i dag tilbyr. Intensjonen med samhandlingsreformen er at det kommunale tilbudet skal erstatte det rehabiliteringstilbudet psykiatrien (helseforetakene) tidligere hadde ansvaret for.

NAV bruker hvert år mellom 7 og 8 mrd kroner på arbeidsrettede tiltak som, iflg norsk og internasjonal forskning, ikke virker godt nok (se bl.a. OECD-rapporten Mental Heath and Work - Norway fra 2013 og Riksrevisjonen rapport fra juni 2014). Det rammer først og fremst enkeltmennesker som vil ha store helsemessige gevinster av å jobbe. Men det er også svært dårlig samfunnsøkonomi.

Fontenehus Norge arbeider for at kommunene skal etablere faglig forsvarlige rehabiliteringstilbud som tilbyr mer enn væresteder og tilbud om støttesamtaler. Fontenehus Norge ønsker også at NAV skal bidra til å utvikle fontenehusenes arbeidsrettede tiltak. Sentrale politikere fra alle partier har gått inn for at en i større grad skal bruke frivillige og ideelle organisasjoner som leverandører av velferdstjenester. Fontenehus Norge vil også innlede samtaler med NAV om kvalitetssikring av fontenehusenes arbeidsrettede virksomhet.

Politiske mål

Fontenehus Norges arbeider for at nasjonale og kommunale myndigheter velger å satse på utvikling av fontenehusenes arbeidsrettede rehabiliteringstilbud og lavterskeltiltak.

Våre mål er:

  • 20 fontenehus i 2020
  • At det etableres en ny statlig tilskuddsordning som reelt stimulerer kommunene til å samarbeide om etablering av nye fontenehus
  • At NAV bidrar til finansiering av fontenehusenes lavterskeltiltak
  • At nasjonale helsemyndigheter tydeliggjør innholdet i begrepet «faglig forsvarlige rehabiliteringstjenester» som kommunene i .h.t. Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunene plikter å etablere.
  • At NAV ønsker å samarbeide bl.a. med fontenehus om utvikling av mer tilpassede arbeidsrettede tiltak for mennesker med omfattende psykiske helseproblemer og anerkjenne overgangsarbeid som eget tiltak.
  • At fontenehus får anledning til å levere arbeidsrettede tiltak til NAV på linje med forhåndsgodkjente attføringsbedrifter

Drømmen er at fontenehus skal bli godkjent som et alternativt NAV-finansiert arbeidsrettet tiltaksløp for mennesker som pga alvorlige psykiske helseproblemer lenge har stått utenfor arbeidslivet.

Vanskelig og uforutsigbar økonomi.

Enn så lenge er det bare Fontenehuset i Oslo (Holbergsgate) som over tid har hatt tilfredsstillende økonomiske rammebetingelser. Alle andre fontenehus har slitt med dårlig og usikker finansiering. Det er ressurskrevende både for ansatte og medlemmer. Vi er derfor stolte av at fontenehusene i løpet av 2012 og 2013 likevel er blitt anerkjent både av faglige og politiske myndigheter. Fontenehus ble inkludert som fast tiltak i «Oppfølgingsplanen for arbeid og psykisk helse 2013 til 2016» og den statlige tilskuddsordningen er videreført og økt fra 5 millioner kroner i året i «Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse» (som ble avsluttet i 2012) til 13 millioner kroner i 2014 og da for første gang som egen post i statsbudsjettet.

Internasjonal kvalitetssikringsordning 5 fontenehus, Hønefoss, Tromsø, Stavanger, Oslo (Holbersggate) og Oslo Øst (Tøyensenteret), er akkreditert i.h.t. til fontenehusenes internasjonale kvalitetssikringsordning. Fontenehuset i Bergen har startet prosessen mot akkreditering. To fontenehus, i Drammen og Kongsberg, har ikke tidligere hatt økonomi til å etablere fullverdig fontenehusdrift.

Ekstraordinære statstilskudd i 2014 gjør at også disse fontenehusene nå har fått en økonomi som gjør det mulig å arbeide for å etablere ordinær fontenehusdrift.

Samarbeid med NAV

Fontenehus Norge ønsker å utvikle et samarbeid med NAV som innebærer at NAV kan bidra til utvikling og etablering av flere fontenehus samtidig som NAV kan bidra til å styrke fontenehusenes arbeidsrettede virksomhet. Vi arbeider for at NAV lokalt skal kvalitetssikre fontenehusenes arbeidsrettede virksomhet – og mener at NAV trenger fontenehusenes lavterskeltiltak når NAV skal utvikle sine arbeidsrettede tiltak for mennesker med alvorlige psykiske helseproblemer. Fontenehuset i Oslo (Holbergsgate) og Fontenehuset i Tromsø har lenge vært tiltaksarrangør for Arbeid med bistand og Vilje viser vei. Fontenehuset i Hønefoss ble godkjent som tiltaksarrangør fra januar 2014. Fontenehus Norge arbeider for at alle fontenehus skal få et forpliktende samarbeid med NAV i sin kommune. Et samarbeid som også kan bidra til å kvalitetssikre fontenehusenes virksomhet.

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen gjelder også for psykisk helse. Men det er bare for somatisk helse det er tatt i bruk økonomiske virkemidler. Etterat Opptrappingsplanen for psykisk helse ble avsluttet i 2008 har det skjedd lite på psykisk helsefeltet i kommunene. Faktisk har antallet årsverk på nasjonal nivå blitt redusert. De fleste kommuner har et begrenset tilbud bestående av et dagsenter og en kommunal psykisk helsetjeneste. Mennesker med alvorlige psykiske helseproblemer trenger i perioder av livet omfattende bistand. Tidligere levde mange mennesker store deler av livet på en psykiatrisk langtidsinstitusjon. Nå skal oppfølgingen gis av kommunale helsetjenester. Det skjer i alt for liten grad. Bistanden er fragmentert og en sliter med å organisere forpliktende faglig samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivå. Fontenehusenes helhetlige tilbud bestående av en arbeidsrettet og strukturert hverdag, tarifflønnet arbeidstrening med oppfølging på arbeidsplassen, oppfølging av medlemmer som får seg ordinær jobb, støtte til enkeltpersoner på mange livsområder og samarbeid med andre tjenesteleverandører (skole, NAV, helsevesen og kommune) er en kostnadseffektiv organisering av et sammenhengende og faglig godt rehabiliteringstilbud til mennesker med psykiske helseutfordringer.

Med fontenehus som arbeidsplass og utviklingsarena

For Fontenehus Norge er det viktig at mennesker som pga sine psykiske helseplager ikke kan ta ordinært arbeid, får mulighet til å delta i et helsebringende arbeidsfellesskap. Alle har vi behov for å være til nytte, bli sett, hørt, få ansvar og ta ansvar. Fontenehus tilbyr arbeidsfellesskapets goder til alle mennesker som pga av helsemessige forhold ikke mestrer arbeidslivets krav. Psykiske helseproblemer utvikler seg over tid og i faser. Mennesker som i dag ikke kan ta en ordinær jobb kan, gjennom deltakelse i det frivillige arbeidsfellesskapet på fontenehuset, oppleve at veien til arbeidslivet igjen kan åpnes – om så bare for en liten deltidsjobb. Også det er godt for helsa og for samfunnsøkonomien.

Forskningsbasert virksomhet

Fontenehusenes 36 internasjonale retningslinjer danner grunnlaget for god fontenehusdrift. Fontenehusenes arbeidsrettede tilnærming til psykiske helseproblemer får stadig større oppslutning fra faglig hold. De norske fontenehusenes virksomhet ble våren 2012 gjennomgått av Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA). Fontenehusene fikk med dette faglig anerkjennelse og de anbefalte videreføring og opptrapping av en nasjonal tilskuddsordning. I USA er den erfaringsbaserte «cluhouse model» (den internasjonale betegnelsen for fontenehus) akseptert som «evidence-based practice» og inkludert i US National Registry of Evidenced-Based Programs and Practices (NREPP). I de nye nasjonale retningslinjene for behandling av psykoser anbefales det at arbeid inkluderes i behandlingstilbudet. Arbeidets betydning dokumenteres også i evalueringen av det prosjektet «Jobbmestrende oppfølging» og effekten av ordinært lønnet arbeid ligger til grunn for den norske utprøvingen av Individuell jobbstøtte (IPS). Fontenehus Norge arbeider for å skaffe finansiering til etablering av en forskningsprosjekt som kan følge utviklingen av fontenehusenes virksomhet i Norge. Kravene til «evidence-based» virksomhet skjerpes stadig på helsesektoren. Det er viktig at fontenehusenes effekt på medlemmenes psykiske helse etterprøves og det er helt avgjørende at fontenehusenes arbeidsrettede virksomhet underlegges samme kritiske forskning.

Arbeid for trygd og ny lov om uføretrygd fra 2015

Fontenehus Norge anbefaler at forsøkene med «Arbeidsavklaringspenger som lønnstilskudd» utvides og at det etableres forsøk med «Uføretrygd som lønnstilskudd». OECD rapporten fra 2013 viser at Norge er dårligst i klassen når det gjelder å få mennesker som allerede er uføretrygdet tilbake til arbeidslivet. Fontenehus Norge tror at økt bruk av lønnstilskudd, også for unge mottakere av arbeidsavklaringspenger, vil bidra til å redusere antallet som uføretrygdes i ung alder. Den nye loven om uføretrygd som skal gjelde fra 1.1.2015 vil legge forholdene til rette for fleksibilitet mellom trygd og arbeid. Sammen kan den nye loven og økt bruk av lønnstilskudd danne grunnlag for en ny giv i arbeidet for at flere mennesker med psykiske helseproblemer skal nyte godt av arbeidslivets goder. Det er like viktig å hindre unødvendig uføretrygding av unge mennesker som det er å få mennesker som allerede er uføretrygdet tilbake til arbeidslivet.

PrintEmail

 Fontenehus Norge   Svein Jacobsen   Torhild Stimo   Solveig Persson
 Hagegata 25   Daglig leder   Rådgiver   Rådgiver
 0653 Oslo   Mob.: 92 48 54 10   Mob.: 99 57 92 05   Mob.: 47 30 31 03
 Org.nr.: 99430317   svein.jacobsen@fontenehus.no   torhild.stimo@fontenehus.no   solveig.persson@fontenehus.no