Fontenehus Norge er fontenehusenes samarbeidsorganisasjon og arbeider bl.a. for å utvikle kvalitativt god drift ved eksisterende og nye fontenehus. Fontenehusmodellen er utfordrende. Fontenehus er både et arbeidsrettet rehabiliteringstilbud og et arbeidsrettet lavterskeltiltak. Fontenehusene får litt statlig støtte fra Helsedirektoratet, størst tilskudd fra kommunene og noen fontenehus selger også tjenester i form av Arbeid med bistand til NAV.

På fontenehus er det likeverd, felleskap rundt alle arbeidsoppgaver og gode relasjoner som er gjeldende. Det gir utfordrende roller, både for medarbeidere og medlemmer. Frivilligheten innebærer at medlemmer i utgangspunktet har tatt ansvar for egen rehabilitering og selv har valgt fontenehus som sin rehabiliteringsarena. Fellesskapet rundt det å løse alle oppgaver er det som gjør fontenehus forskjellig fra andre rehabiliteringstiltak. På fontenehus er arbeidet og arbeidsfellesskapet det sentrale virkemiddelet.

 

Internasjonal kvalitetssikringsordning

Fontenehusene er del av en internasjonal «clubhouse»-organisasjon. Det finnes nærmere 350 klubbhus i alle verdensdeler. Den arbeidsbaserte virksomheten bygger på 36 erfaringsbaserte retningslinjer som kontinuerlig evalueres og revideres. Fontenehusenes internasjonale organisasjon «Clubhouse International» arbeider for at alle fontenehus skal akkrediteres i.h.t. en internasjonal kvalitetssikringsordning hvor medlemmer og medarbeidere fra andre fontenehus leder en kvalitetssikringsprosess som bygger på en omfattende intern selvevaluering.

Fem av åtte norske fontenehus er akkreditert. Ett hus har igangsatt en akkrediteringsprosess.

Kompetanse

Det særegne ved fontenehus-metodikken krever kontinuerlig oppmerksomhet rundt roller og organisering av arbeidet. Alle oppgaver på fontenehuset skal være tilgjengelig for alle. Noen arbeidsoppgaver krever særskilt tilrettelegging for at medlemmer skal kunne delta. Ikke minst når det gjelder systematikk, planlegging og bruk av tid. Det er krevende, ikke minst for «profesjonsutdannede fagfolk» som har lært «å hjelpe». På fontenehuset er det den enkelte som skal hjelpe seg selv, sammen med andre medlemmer og medarbeidere, og ved hjelp av det likeverdige arbeidsfellesskapet.

Fontenehusfolk sier at fontenehusmodellen er en erfaringsbasert metodikk. Nå vet vi at den erfaringsbaserte metodikken stemmer overens med ny forskningsbasert kunnskap om rehabilitering og arbeidsrettede tiltak. Arbeid er god medisin og gode rehabilitering påpekes det i dag fra mange hold. Indre motivasjon, kobling til arbeidslivet, individuell tilpasning og oppfølging på arbeidsplass er fire forhold ny forskning viser er avgjørende. Dette er sentrale elementer i fontenehusenes arbeidsmetode.

Samarbeid med norske høgskoler og universitet

Fontenehus Norge har i løpet av annet kvartal 2014 innledet samtaler med sentrale fagfolk ved en rekke høgskoler og universitet om sammenhengen mellom fontenehusmodellen og andre sentrale teorier som brukes i opplæring av helse- og omsorgsarbeidere. Det langsiktige målet er at fontenehusene arbeidsrettede metode skal få en plass i utdanning av helse- og omsorgsarbeidere på lik linje med empowernment, recovery, IPS og Community based rehabilitation mm. Fontenehus Norge håper å medvirke til at det utvikles og gjennomføres studier på høyt faglig nivå hvor fontenehusmodellen, og fontenehusenes virksomhet i Norge, blir gjenstand for kritisk akademisk oppmerksomhet – og at dette på litt lengre sikt skal få betydning for arbeidet med styrking av det faglige innholdet i fontenehusenes daglige virksomhet.

Fontenehus Norge er overbevist om at kravene til faglig kompetanse og forskningsbasert dokumentasjon vil bli langt strengere både innen helse- og arbeidslivssektoren. Ikke minst vil dette bli gjort gjeldende overfor private virksomheter som mottar offentlige driftstilskudd eller som selger tjenester til offentlige myndigheter.

Internasjonal treningsprogram

Clubhouse international tilbyr et treningsprogram som er bygget opp rundt akkrediterte treningshus. Det arrangeres 2 og 3 ukers treningsopphold hvor medarbeidere og medlemmer jobber sammen med medlemmer og medarbeidere på treningshuset – og utfordres til å lage aktuelle handlingsplaner for sitt eget fontenehus. En artikkelsamling legger grunnlag for diskusjoner om fontenehusene ideologiske grunnlag.

Clubhouse International har også utviklet en-ukes introduksjonskurs for nye klubbhus.

Internasjonale konferanser

Annet hvert år arrangeres det større verdenskonferanser og europeiske konferanser for mellom 400 og 800 deltakere. Konferansene har variert faglig innhold og er delt opp i work shops og seminarer hvor medlemmer, medarbeidere og styremedlemmer fra mange land og virksomheter kan møtes, dele erfaringer og diskutere utfordringer.

For medlemmer kan deltakelse på slike konferanser både være en stor utfordring – og et viktig ledd i egen rehabilitering. Det å være del av et stort internasjonalt arbeidsfellesskap, oppleve at ens egen deltakelse betyr noe for andre, i andre land over hele verden – er opplevelser som har vært viktig for mange medlemmers arbeid med mestring av egne helseutfordringer. Deltakelse på internasjonale konferanser er også en stor inspirasjon til arbeidet på, og utvikling av, eget fontenehus.

Nasjonalt kompetanse og kvalitetsutviklingsprogram

Fontenehus Norge arbeider med å utvikle et nasjonalt kompetanse- og kvalitetsutviklingsprogram i samarbeid med akkrediterte fontenehus. Det er i den daglige virksomheten på de enkelte fontenehusenes at fontenehuskompetanse kan utvikles. Men det må skje i samspill og dialog med fagmiljøer utenfor fontenehusene. Manglende ressurser begrenser i dag omfanget av det systematiske arbeidet med kompetanse og kvalitetsutvikling i fontenehusene.

Nasjonale fagsamlinger
Fontenehus Norge arrangerer årlig to fagsamlinger som samler 40 - 50 personer, medlemmer medarbeidere og styremedlemmer, fra alle fontenehusene til utveksling av erfaringer, samtaler og diskusjoner om utfordringer fra fontenehusenes hverdag. Tema varierer fra gang til gang. Den arbeidsrettede virksomheten og fordelingen på arbeidsoppgaver er alltid viktig.

Kurs og seminarer
Videre arrangeres det kurs og seminarer for et mindre antall deltakere om tema vi vet fontenehusene ønsker hjelp med. Det kan være innføring i bruk av vårt nye database-verktøy, kalt Klubblogg, eller mer strategiske temaer som prinsipper og modeller for samarbeid med NAV og inkludering av IPS i fontenehussammenheng.

Hus til hus
Det er også lang tradisjon for at Fontenehus hjelper hverandre i hverdagen. Fontenehus Norge stimulerer til dette – ikke minst i forbindelse til etablering av nye fontenehus.

Medlemspool
Med støtte fra KPMG gjennomfører Fontenehus Norge i løpet av 2014 to pilotforsøk hvor vi engasjerer erfarne medlemmer som rådgivere og konsulenter. De skal, med utgangspunkt i egne erfaringer som medlem på fontenehus, læres opp til å hjelpe andre fontenehus med å få den «arbeidsrettede dagen» på plass. Dette er helt grunnleggende for god fontenehusdrift, men utfordrende, fordi den krever mye både av medarbeidere og medlemmer.

Gjennom 8 uker skal to fontenehus få dagsbesøk av medlemskonsulentene. Det hele skal innledes med et husmøte for alle, følges opp med husmøter underveis og avsluttes med et evalueringsmøte.

PrintEmail

 Fontenehus Norge   Svein Jacobsen   Torhild Stimo   Solveig Persson
 Hagegata 25   Daglig leder   Rådgiver   Rådgiver
 0653 Oslo   Mob.: 92 48 54 10   Mob.: 99 57 92 05   Mob.: 47 30 31 03
 Org.nr.: 99430317   svein.jacobsen@fontenehus.no   torhild.stimo@fontenehus.no   solveig.persson@fontenehus.no